Hosokawake Dento Heiho Niten Ichi Ryu

Koryukan training program of  Hosokawake Dento Heiho Niten Ichi Ryu

 

 

Chosoku-ho (breathing techniques)

 

1-    Ten-i jikido

2-    Kissaki gaeshi

3-    Inyo kosa

4-    Ryusui

 

Goho no kamae

1-    Chudan

2-    Jodan

3-    Gedan

4-    Hidari wakigamae

5-    Migi wakigamae

 

Kihon waza (basic iai techniques)

1-    Renzoku shomngiri

2-    Renzoku kesagiri

3-    Sayokesagiri

4-    Ukenagashi shomengiri

5-    Ukenagashi kesagiri

6-    Kurumaken tobishigai

7-    Orishiki tobichigai

 

Iai (8 hon)

1-    Nukiuchi sen-no-sen

2-    Yoko nukiuchi kesagiri

3-    Kurumaken tobichigai

4-    Uwadachi

5-    Sayu kesagiri

6-    Hidari ukenagashi taiotoshi

7-    Migi ukenagashi hidari oshikomi

8-    Nukiuchi migi kesagiri hidari tsukitome

 

Seiho itto no tachi (12 hon)

1-    Sassen

2-    Hasso hidari

3-    Hasso migi

4-    Ukenagashi hidari

5-    Ukenagashi migi

6-    Mojigamae

7-    Haritsuke

8-    Nagashiuchi

9-    Torafuri

10- Kazuki

11- Aisen uchitome

12- Amashiuchi

 

 

Kodachi (7 hon)

1-    Sassen

2-    Chudan

3-    Ukenagashi

5-    Nagachi uchi

6-    Haritsuke

7-  Aisen

 

Seiho nito aikuchi mugamae no kamae (14 hon)

  1. a) Sessa (5 hon)

1-    Sessa uchitome

2-    Sessa haraigiri

3-    Ippyoshi sotobarai

4-    Ippyoshi uchibarai

5-    Ryusui uchitome

  1. b) Shikko (5 hon)

1-    Shikko no tsuki hidari

2-    Shikko no tsuki migi

3-    Irimi

4-    Sekka no uchi

5-    Juji shuko no mi

  1. c) Ougi (4 hon)

1-    Ippyoushi

2-    Ninokoshi

3-    Ryusui

4-    Koyo

 

 

Seiho goho no tachi (5 hon)

1-    Chudan

2-    Jodan

3-    Gedan

4-    Hidari wakigamae

5-    Migi wakigamae

Sensei Medhat Darwish demonstrating  Hosokawake Dento Heiho Niten Ichi Ryu Santo – Ha

 

  

 Iaido Demonstration