History

Hosokawake Dento Heiho Niten Ichi Ryu

Koryukan training program of  Hosokawake Dento Heiho Niten Ichi Ryu     Chosoku-ho (breathing techniques)   1-    Ten-i jikido 2-    Kissaki gaeshi 3-    Inyo kosa 4-    Ryusui   Goho no kamae 1-    Chudan 2-    Jodan 3-    Gedan 4-    Hidari wakigamae 5-    Migi wakigamae   Kihon waza (basic iai techniques) 1-    Renzoku shomngiri 2-    Renzoku kesagiri 3-    Sayokesagiri …

Hosokawake Dento Heiho Niten Ichi Ryu Read More »