Test 2018-2019

Test 2018-2019

11-10-2018 – Bojutsu
18-11-2018 – DAITORYU
21-02-2019 – KENJUTSU
03-03-2019 – DAITORYU
11-04-2019 – BOJUTSU
19=05-2019 – DAITORYU