Category Archives: Inner Circle

Member only post

Rare photo of Soke Takeda Tokimune and Otsuka sensei

Rare Photo of Otsuka Toranoske,Yamamoto kakuyoshi, Takeda Tokimune and Tsuruyama . 1972 (47 of Showa period), the centennial of Abashiri village's establishment and the 25th anniversary of the municipal system of Abashiri. Ootsuka sensei was 46 years old and Tokimune sensei was 56 years old! Ootsuka sensei also received Kyojudairi from Hisa sensei in 1975.…
Read more

Yellow belt to Shodan

Yellow Idori Ippon dori ,Gyaku ude dori ,Kuruma daoshi Tachiai Ippon dori ,Gyaku ude dori ,Kuruma daoshi https://1drv.ms/f/s!AvSFht0Amq7YmjNhC1b_4VwI6ZWt Orange Idori Hiji gaeshi ,Hiji gaeshi (nihome ),Karame nage Tachiai Karame nage , Ura otoshi https://1drv.ms/f/s!AvSFht0Amq7YmjR_7w96Lfh7ddY9  Green Idori Shime gaeshi ,Daki jime Tachiai Koshi guruma https://1drv.ms/f/s!AvSFht0Amq7YmjUWfeW2OSl3sskA  Blue Idori Kote gaeshi ,Nukite dori,Hiza jime Tachiai Kote gaeshi https://1drv.ms/f/s!AvSFht0Amq7YmjnrSuPkNxAlPR9H…
Read more

Nikkajo 12/02/2019

Idori https://1drv.ms/f/s!AvSFht0Amq7YmXPa6lYCIjhsLf2R Tachiai https://1drv.ms/f/s!AvSFht0Amq7YmXR-8c83Y18bopxm  Ushiro dori https://1drv.ms/f/s!AvSFht0Amq7YmXUJFoOF0fYGIwHe Hanza handashi https://1drv.ms/f/s!AvSFht0Amq7YmXY9vNvWxg-OrWU3 
Read more

Kenjutsu 6 Kyu to Renshi Shodan

6 kyu Itto 1-    Sassen 2-    Hasso migi 3-    Hasso hidari 4-    Ukenagashi hidari 5-    Ukenagashi migi 6-    Mojigamae https://1drv.ms/f/s!AvSFht0Amq7YmhopT0Sfrmwkri4B  5 Kyu Itto 7-    Haritsuke 8-    Nagashiuchi 9-    Torafuri 10-  Kazuki 11-  Aisen uchitome 12-  Amashiuchi https://1drv.ms/f/s!AvSFht0Amq7YmhtuLnVxnn6R9u-Y  4 Kyu Iai 1-Ipponme 2-Nihome 3-Sanbome 4- Yonhome 5-Gohome  3 Kyu Iai 1-Nukiuchi sen-no-sen 2-Yoko nukiuchi kesagiri 3-Kurumaken…
Read more