Vancouver Koryu Seminar 05/2015

Sensei Medhat Darwish will be teaching Yamato Tenshi Ryu Bojutsu ,Daito Ryu Aiki Jujutsu and Heiho Niten Ichi Ryu Kenjutsu  at Koryu seminar in Vancouver