Blog

Japan 09/2013

Hosokawa ke Dento Heiho Niten Ichi Ryu Santo Ha, Hiejima Masanobu Sensei 10 keisho-sha and Sensei Medhat Darwish at Musashizuka Budojo August 2013.
Read more

Egypt Seminar 9/2012

In a colabration with the Egyptian Aikido Federation Sensei Medhat Darwish teaches  Daito Ryu Aiki Jujutsu in Alexandria and Cairo. https://m.youtube.com/watch?v=gSVX2577iro https://m.youtube.com/watch?v=bSp73D6kay4
Read more